Оқу-әдістемелік кеңес

«ҚДСЖМ» ҚМУ оқу-әдістемелік кеңесі (ОӘК) білім беру үдерісінің оқу-әдістемелік қамтамасыз ету сапасын арттыруға бағытталған шараларды өңдеу және өткізу үшін құрылған алқалы басқару органы болып табылады.

Өз қызметінде ОӘК білім беру қызметін регламенттейтін сыртқы нормативтік-құқықтық актілерді, «ҚДСМЖ» ҚМУ Жарғысын, Ғылыми кеңестің ұсыныстарын, ректордың өкімші құжаттарын және ОӘК туралы ережені басшылыққа алады.

«ҚДСЖМ» ҚМУ оқу-әдістемелік кеңесінің құрамы:

Төрағасы: Атарбаева В.Ш. — «Кардиология және ревматология» кафедрасының меңгерушісі

Төраға орынбасары: Мырзагулова А.О. – «Терапия, пульмонология және гематология» кафедрасының меңгерушісі

Хатшысы: Тен О. П.- «Кардиология және ревматология» кафедрасының лаборанты.

Комиссия мүшелері:

  1. Арингазина А.М. – м.ғ.д., «Қоғам денсаулығы және әлеуметтік ғылымдар» кафедрасының меңгерушісі.
  2. Каусова Г.К. – м.ғ.д., «Қоғам денсаулығы және әлеуметтік ғылымдар» кафедрасының профессоры.
  3. Нурбаев А.С. – «Эпидемиология, дәлелді медицина және биостатистика» кафедрасының меңгерушісі
  4. Мещанов Г.Т. – «Эпидемиология, дәлелді медицина және биостатистика» кафедрасы доцентінің м.а..
  5. Джуппаева И.К. – ҚКБ Департаментінің директоры
  6. Отызбаева Н. – ғылыми-педагогикалық бағыт, «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы бойынша 2 жылдық оқу магистранты.
  7. Искакова Н.Н. – «ҚД және әлеуметтік ғылымдар» кафедрасының аға оқытушысы.
  8. Аманжолова У.Ш. – «Денсаулық сақтау және фармациядағы менеджмент» кафедрасының оқытушысы.

Оқу-әдістемелік кеңес туралы ереже (pdf)