Managers of the year 2011

1 Baldyrgan Alpysbayev

2 Bekbolat Izbasarov

3 Aida Kim

4 Ainagul Baibekova

5 Adil Aitmuhanov

6 Asem Musabayeva

7 Zaure Kurmanbekova

8 Sholpan Mukhamedgaliyeva

9 Aydar Omarbekov

10 Farid Sagindikov

11 Askar Seyitbai

12 Tastanov Erbol

13 Assiya Tatikova

14 Anzhela Utegaliyeva

15 Aigul Tazhiyeva

16 Zulfikar Abilkasimov

17 Bayhadam Kartov

18 Sara Rustambekova

19 Aizhan Amerzhanova

20 Galymzhan Togizbayev

21 Aibek Duissen

22 Edil Altayev

23 Galymzhan Darimbekov

24 Madina Kusen

25 Baurzhan Sisabekov

26 Sayat Tenatbayev

27 Dinmuhammed Shetenbayev

28 Maksim Zaitov

29 Arystan Magzumov

30 Appaz Abdikadirov

31 Laura Tastanbekova

32 Dilyaver Bikirov

33 Zhibek Isayeva

34 Madina Tolibekova

35 Mayra Zhunissova

36 Gulnur Kenzhebekova