Managers of the year 2008

 1. Aliya Alimova
 2. Sergazy Almenov
 3. Almagul Ashtayeva
 4. Gulnara Zhunusova
 5. Berdybek Iskakov
 6. Zaure Kairbekova
 7. Ainur Makhanova
 8. Sapar Rakhmensheev
 9. Nurbek Sultan
 10. Gamal Toksanbayev
 11. Raushan Shalimova
 12. Akmarzhan Shokybayeva