Managers of the year 2007

 1. Majra Kashkenova
 2. Nurlan Baltabekov
 3. Vladimir Bezler
 4. Marina Rybakova
 5. Serik Asimov
 6. Gulzhazira Adambayeva
 7. Gayrat Kadyrov
 8. Andrei Lepeha
 9. Argyn Bidaybayev
 10. Zhanar Kulpibayeva
 11. Aigul Dosmayilova
 12. Mukhtar Berdaliyev
 13. Svetlana Dauletova
 14. Gulnara Bitigova
 15. Askar Zhabayev