Managers of the year 2005

1 Erbol Aubakirov

2 Amir Akhetov

3 Talgat Zhakupov

4 Sandugash Dzhumagaliyeva

5 Amantai Doszhanov

6 Almat Ermagambetov

7 Kairat Isabayev

8 Kairly Kabulov

9 Kustan Kurganov

10 Nurzhan Kazhyonov

11 Asem Manapbaeva

12 Askhat Makhatov

13 Balnur Medigat

14 Tolegen Sadvakasov

15 Zauresh Sarbayeva

16 Kairly Ualiyev

17 Maksat Uteulin