Alumni 2009-2011

1. Raushan Abdikarimova
2. Moldir Kereitbaeva
3. Ruslanbek Moldakulov
4. Meruert Turimbet
5. Dauren Adilbay
6. Nasiba Sadykova
7. Assel Sametova
8. Dinnura Ushchalova
9. Gulzhan Mendybaeva
10. Gulmira Kalykova
11. Nurbek Toilybaev
12. Gulnura Zhakubalieva
13. Asem Kazimova
14. Temirkhan Kozhakhmetov
15. Nazim Abirova
16. Venera Bauyrzhan
17. Elena Rosental
18. Kalisa Dosbaeva
19. Gulnara Medetbayeva