Administrative department

Kalmenova Zaure Kenzhebayevna – Director

Work phone: ext. 105

e-mail: z.kalmenova@ksph.kz

Mynbayeva Dinara Saparovna – Deputy Director of HR department

Work phone: ext. 104

e-mail: d.mynbayeva@ksph.kz

Nauruzov Ruslan Kadyrkhanovich– Deputy Director of FS department

Work phone: ext.166

e-mail: r.nauruzov@ksph.kz

Bimenova Nurzhamal Kalybayevna– manager

Work phone: ext. 166

e-mail: n.bimenova@ksph.kz

Zhantenova Zamira Zharylkasynkyzy – secretary

Work phone: +7 (727) 337-80-32 (ext.101)

e-mail: ksph@ksph.kz